Vjerujte onima koji traže istinu, sumnjajte u one koji je nađu.

Vjerujte onima koji traže istinu, sumnjajte u one koji je nađu.

Vjerujte onima koji traže istinu, sumnjajte u one koji je nađu.

Pravo intelektualnog vlasništva

Odvjetnički ured mr.sc. Davorin Cmrečki aktivno se bavi pravnim savjetovanjem stranaka u području autorskog prava i drugih srodnih prava te savjetovanjem vezano za registracije žigova. Osim navedenog, pravno zastupanje stranaka, pribavljanje potrebne dokumentacije i odluka od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kao i reguliranje prava iskorištavanja autorskih prava, registracija i zaštita znakova prepoznatljivosti (TM, prava industrijskog vlasništva) značajan je dio našeg svakodnevnog rada.


Sportsko pravo


Pružamo pravnu pomoć u vidu pravnog savjetovanja i kreiranja ugovora, sporazuma, jednostranih očitovanja volja i drugih isprava za uspješno realiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Značajan dio djelovanja odvjetničkog ureda čini razrada i definiranje pravnog okvira i implementacija međunarodnih pravila i standarda u ugovore i sporazume, ali isto tako i izrada ugovora o sponzorstvu, stipendiranju te izrada pravnih mišljenja o istima, izrada ugovora o prehrani i cateringu, ugovora o otkupu domaćih i međunarodnih TV i multimedijskih prava, kao i reguliranje pravnih odnosa s marketingom i medijima te pravnih odnosa sa sponzorima, službenim dobavljačima, kako za sportska natjecanja tako i za popratna događanja.

Osim navedenog, pružamo uslugu reguliranja pravnih odnosa s državnim i javnopravnim tijelima radi realizacije sportskih natjecanja te pravnih odnosa s osiguravajućim društvima radi osiguranja sportskih događaja.

Također, pružamo stručnu podršku strankama u vidu izrade statuta, sastavljanja i tumačenja pravilnika i druge dokumentacije vezane za uređenje odnosa članova sportskih udruga.


Energetsko pravo


Prilikom bavljenja energetskim pravom, do sada je pružena pravna pomoć renomiranim tuzemnim trgovačkim društvima da se uspješno suoče sa brojnim izazovima karakterističnim za područje energetike kroz kombinaciju pragmatičnih poslovnih savjeta i inovativnih rješenja. Podrška našim klijentima iz područja energetike u uspješnom provođenju njihovih projekata predstavlja prepoznatljivost ureda, a uključuje sljedeće aktivnosti:

- savjetovanje stranaka temeljeno na postojećem zakonskom okviru energetskog sektora RH,
- savjetovanje stranaka o propisima o zabrani konkurencije,
- savjetovanje stranaka o razvoju, primjenjivosti i financiranju investicijskih projekata za izgradnju i unapređenje objekata za transport i skladištenje plina,
- izrada nacrta raznih ugovora i sporazuma,
- zastupanje stranaka pred Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom i nadležnim ministarstvima u procesu pribavljanja odgovarajućih dozvola, kao i vezano za osiguravanje isporuke električne energije (ugovaranje opskrbe i korištenja mreže operatora distribucijskog sustava i sl.),
- pružanje pravnih savjeta u pogledu transporta i skladištenja plina,
- pružanje nomotehničke podrške u izradi nacrta prijedloga podzakonskih propisa te nacrta prijedloga izmjena i dopuna postojećih zakona.


Građansko i druga pravna područja


Zastupanje na području građanskog prava (imovinsko – stvarno, obvezno – ugovorno i izvanugovorno, nasljedno, stambeno prava i dr.) uključuje osobito:

- izradu nacrta ugovora i sporazuma
- izradu oporuka
- sređivanje neriješenog zemljišnoknjižnog stanja
- pravno zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima proizašlim iz pravnih poslova stranaka


Trgovačko pravo i pravo društava


Pravna pomoć iz područja trgovačkog prava i prava društava između ostalog uključuje:

- pružanje potpune stručne pravne podrške u svim segmentima tekućeg poslovanja trgovačkih društava, statusnim pitanjima osnivanja, preoblikovanja i sl., pitanjima izrade i usuglašavanja internih akata i odluka te ugovaranje sredstava osiguranja i plaćanja u statusnim promjenama trgovačkih subjekata – bankovne garancije, akreditivi, zadužnice i sl.)

- pravno savjetovanje tijekom due diligence postupaka, naplatnog prijenosa i stjecanja poslovnih udjela trgovačkih društava, povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, pripajanja trgovačkih društava te kreiranje u pravnom segmentu cjelokupne potrebite dokumentacije, (ugovora, drugih oblika sporazuma, jednostranih očitovanja volja i drugih isprava), za uspješno realiziranje statusne promjene društva
    

Upravno pravo


Ured se na području upravnog prava osobito bavi:
- rješavanjem statusnih predmeta mirovinskog, zdravstvenog i drugih područja osiguranja, poreznih, carinskih i deviznih predmeta,
- zastupanjem stranaka u postupcima izvlaštenja,
- pribavljanjem lokacijskih i građevinskih dozvola, odnosno drugih dozvola za legalnu gradnju, te pribavljanjem drugih vrsta dozvola,
- zastupanjem stranaka u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
- zastupanjem u svim upravnim postupcima i upravnim sporovima,
- kreiranjem svih potrebnih ugovora, sporazuma, jednostranih očitovanja volja i drugih isprava i dr. vezanih za poslove stranaka


Ovršno i izvanparnično pravo


- zastupanje stranaka u postupcima prisilne naplate potraživanja stranaka, praćenje imovinskog stanja dužnika stranaka, zastupanja u ovršnim postupcima, pribavljanje razne dokumentacije od sudova i državnih tijela


Obiteljsko pravo

Zastupanje stranaka u postupcima razvoda braka, sporazumnog prestanka braka, statusnih pitanja supružnika i uzdržavanja


Radno pravo

- izrada nacrta ugovora o radu, otkaza ugovora o radu, sporazuma o prestanku ugovora o radu i slične dokumentacije kojom se regulira radnopravni satus
- rješavanje poslovnog, radnopravnog i dr. statusa stranaca te pitanja državljanstva.


Kazneno pravo i prekršajno pravo

Naše stranke zastupamo i pratimo u kaznenim, prekršajnim i carinskim postupcima primarno vođenim zbog kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i prekršaja iz područja prometa i poreza te im osiguravamo kvalitetnu podršku u rješavanju njihova slučaja.

Opisano zastupanje i praćenje uključuje, obranu u navedenim postupcima, ali isto tako i zastupanje oštećenika, poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga, kao i sastavljanje kaznenih prijava.
Odvjetnički ured
mr.sc. Davorin Cmrečki

Petrinjska 45/IV HR-10000 Zagreb

tel: +385/1/48 11 935
fax: +385/1/48 11 935
e-mail:

Član Hrvatske odvjetničke komore

Naš tim

Odvjetnici:
mr. sc. Davorin Cmrečki